Reklamační podmínky

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní zboží je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad. Jakmile Vám bude zboží doručeno, musíte si jej prohlédnout. Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního zboží, máte právo takovou vadu reklamovat. 

Práva z vadného plnění nemáte v níže uvedených případech:

  • u vady, kterou musíte s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy;
  • u vady, kterou sám/sama způsobíte;
  • u vady, v jejímž důsledku byla sjednána nižší cena za zboží;
  • u opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým používáním;
  • u vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží v okamžiku jeho převzetí;
  • vyplývá-li to z povahy věci.

Pokud budete chtít reklamovat vadu zboží, přineste zboží do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 773 575 899 anebo mi zboží zašlete. Při reklamaci mu musíte sdělit, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi zboží a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na dodání nového zboží bez vad, právo na výměnu součásti, právo na bezplatné odstranění vady či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). 

O Vaší reklamaci rozhodnu ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodneme-li se na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na Vaši e-mailovou adresu nebo telefonicky na Vaše telefonní číslo. 

Po obdržení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám předám či zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním zboží na Portálu, na obalu zboží či v reklamě na zboží. V takovém případě bych se zavazovala, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady zboží, na které se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Od Smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste zboží převzal/a, případně kdy jste převzal/a poslední dodávku zboží (bylo-li dodáváno několik druhů zboží či bylo-li dodáváno zboží po částech), a to zasláním Vašeho odstoupení na e-mailovou adresu swanwear@spichnutoslaskou.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.

Do 14 dnů ode dne, kdy jste od Smlouvy odstoupil/a, mi musíte vrátit zakoupené zboží, a to tak, že mi je přineste do mého sídla na výše uvedené adrese po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420 773 575 899 anebo mi je zašlete. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (pouze v rozsahu nejlevnějších nákladů na dodání zboží) Vám vrátím nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi bylo doručeno Vaše odstoupení od Smlouvy, avšak ne dříve, než mi předáte vracené zboží anebo než mi prokážete, že jste vracené zboží odeslal/a. Pro vrácení peněz použiji stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. 

Od Smlouvy nelze odstoupit zejména v níže uvedených případech:

  • u zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  • u zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • u zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal/a a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
Nákupní košík
Přejít nahoru